ZPĚT - DOMŮPro oprávněné

 

Jsem oprávněný (věřitel), někdo mi dluží, jak mám správně postupovat?

Exekuce může být nařízena výhradně na základě Vašeho exekučního návrhu. Exekuční návrh podává věřitel k exekutorovi, kterého si vybral pro provedení dané exekuce a označil jej v exekučním návrhu. Všechny nezbytné náležitosti exekučního návrhu stanovené v ustanovení § 38 exekučního řádu jsou uvedeny v našem vzoru. K návrhu je potřeba připojit originál nebo ověřenou kopii listiny, která potvrzuje existenci Vaší pohledávky či Vašeho jiného nároku.

Návrh lze doručit na Exekutorský úřad osobně, poštou nebo v elektronické podobě. Návrh doručený prostřednictvím e-mailu musí být ověřen elektronickým podpisem, jinak je jej třeba doplnit do 3 dnů písemným podáním stejného znění. Vždy můžete svůj návrh doručit osobně do sídla našeho úřadu.

Bude-li exekuční návrh obsahovat nějaké vady nebo nebude úplný, rádi Vám vysvětlíme, jak vady návrhu odstranit či exekuční návrh doplnit.

Co je to smlouva o provedení exekuce?

Vztah mezi oprávněným a exekutorem je obvykle standardně upraven v písemné smlouvě o provedení exekuce uzavřené v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 exekučního řádu. Pokud chce oprávněný provést vícero exekučních řízení, lze uzavřít i rámcovou smlouvu o provedení exekucí, jejíž podmínky se budou vztahovat na všechna exekuční řízení daného oprávněného.

Tato smlouva se uzavírá pro:

Jaké dokumenty dokládám na Exekutorský úřad?

Co je exekuční titul?

V čem spočívá provedení exekuce?

Jako opravněný nepotřebujete vědět informace o majetku dlužníka?

Tyto informace si Exekutorský úřad obstará sám, prostřednictvím on-line přístupu do Centrální evidence obyvatel či katastru nemovitostí, dotazy na banky, stavební spořitelny, penzijní fondy, pojišťovny, registr vozidel, Policii České republiky, zdravotní pojišťovny, soudy a jiné orgány státní správy a samosprávy. Pokud však má i oprávněný informace o svém dlužníkovi (např. kontakty na dlužníka), rádi je uvítáme a využijeme pro efektivní provedení exekuce.

Cizozemské exekuční tituly

U cizozemských exekučních titulů platí zásada rozhodnutí ve formě evropského platebního rozkazu nebo s potvrzením o evropském exekučním titulu včetně exekučních titulů týkajících se bagatelních pohledávek se podávají přímo exekutorovi (včetně formulářů vydaných cizozemskými soudy), vše v překladu písemných dokumentů do českého jazyka. Vše ostatní musíte podávat k soudu pro tzv. prohlášení vykonatelnosti na území české republiky. V případě pochybností se neváhejte obrátit na náš úřad.

ZPĚT - DOMŮ